Referater

OnsbjergBorgerforening


BESTYRELSESMØDE d. 5. august 2020

Tilstede: Ole Pedersen, Anja Guldborg, Knud Jensen, Christina Madsen, og  Majken Geiger

Referat fra 5 august 2020

 • Siden sidst

Der er ikke kommet svar på de forskellige ansøgning hos Teknisk.

 

 • Økonomi:

Anja orienterer om at bankforhold og er i gang med at slippe for at betale foreningsgebyr til banken og lukker for girokortgebyr samt sammenlægge konti.

Kontingenter er hentet hos Kettys Farver

Legepladskonto: 2584,10 kr

Onsbjerg Borgerforening: 14131,40 kr

Grunden Sælvig: 7998,35 kr

 

 • Landsby i bevægelse:

Folderne er sat op forskellige steder i byen.

Der drøftes hvor den nye infostander skal står.

Majken spørger den nye ejer af ”Edeka bygningen” om den kan stå der og om vi evt. må få et hjørne til en lille bænk.

 

 • Petanque arrangement

Der luges aftenen inden.

Annoncer og Facebook, skrive ud til andre borgerforeninger (CM)

Premier (MG og AG)

 

 • Bænke arrangement

Den 31/8 kl 16

Vi mødes på Station

Majken bager kage

Christina annoncerer i Samsø Post samt facebook

Medbring sliberedskaber.

Vi kan evt. købe aftensmad sammen.

 

 • Nye borgere

Vi gennemgår om vi kender til nye borgere, CM går rundt og siger velkommen

 

 • Opfølgning næste møde

Girokort og foreningsgebyr, forhåbentligt svar fra Teknisk afdeling, evaluering af petanque arrangement, Klargøring af allehelgensaften og banko.

 

 • Næste møde 6/10 kl 19 hos Christina


BESTYRELSESMØDE d. 16/6 2020

Tilstede: Ole Pedersen, Anja Guldborg, Kirsten Jensen, Christina Madsen, Majken Geiger og Knud Jensen


Refeat fra 16/6 2020

 • Siden sidst:

Der er ikke kommet svar på de forskellige ansøgning hos Teknisk.

Fartmålerne er nu sat til.

Der er søgt Corona penge og borgerforeningen har fået 1500 kr til et kaffe og kage arrangement. Af de penge må vi gerne bruge nogle af pengene på istandsættelse af bænke.

 

 • Økonomi:

Anja orienterer om at bankforhold og nem- id er gået i orden.

Nem konto:

Grunden i Sælvig:

Legeplads konto:

Anja vil undersøge om man kan slippe for at betale foreningsgebyr til banken og lukker for girokortgebyr.

Der er indbetalt kr i kontingent. Opkrævning af kontingent bør fremadrettet ske ved at banke på dørene.

 

 • Landsby i bevægelse:

Den gamle folder bliver genoptrykt, Ole laver rettelser til denne. De nye foldere med gåture skal først være klar til næste år. I hver by bliver der sat standere op med foldere i.

 

 • Sankt hans

Arbejdsplan:

- Vi mødes mandag efter 17 og køre borde bænke sæt samt sætter telte op.

- Anja køber ind

- Majken laver snobrødsdej

- Vi søger i fællesskab en båltaler

- Christina sørger for heks, sange, diverse fra klubhus

-Vi spørger HC om han vil tænde bål

 

 -Vi tjekker bænkenes stand og tager beslutning om evt. reparation samt      -  dato for arrangement.

 

 • Opfølgning næste møde

Girokort og foreningsgebyr, forhåbentligt svar fra Teknisk afdeling, Petanque arrangement, nye tilflyttere til Onsbjerg hvordan siger vi veBESTYRELSESMØDE d 5/5 2020

Tilstede: Ole Pedersen, Anja Guldborg, Kirsten Jensen og Christina Madsen. fraværende med afbud, Knud M Jensen


Referat fra 5/5 2020

          Siden sidst  

 1. Der er ikke kommet svar på de forskellige ansøgning hos Teknisk.

  Fartmålerne er endnu ikke sat til.

  Der har været Corona aflysninger.

  Påskeløb – der var mange familier forbi.

  Ansøgningen til Corona arrangement er udvidet til 1.juni. Christina ansøger penge til et arrangement, der inkluderer reparation af bænke.

  Er hjørnet på Doktorgyde også et sted Borgerforeningen holder ved lige?


  Økonomi: 

  Anja orienterer om processen med at skifte kassere og har endnu ikke adgang til de forskellige konti. Ketty har lovet at være hjælpe omkring kontioplysninger. Der drøftes om de forskellige konti skal samles og refundering af gebyr for foreninger samt stop for girokort.

  Drøftes hvordan man får flere kontingenter. Skal man banke på hos alle for at skabe kontakt, er der andre måder at gøre det attaktivt?


  Landsby i bevægelse

  Der bliver 4 ruter med variation, Ole er i gang med at skrive tekster til.


  Sankt hans

  Der skal følges op på taler til Sankt Hans.

  Næste møde skal arrangeres Sank hans Møde tirsdag den 16/6


  Opfølgning næste møde

  Kassereskift, forhåbentligt svar fra Teknisk afdeling, praktiske opgaver med borde/bænkesæt, Sankt Hans, nye tilflyttere til Onsbjerg hvordan siger vi velkommen?

   GENERALFORSAMLING den 29/01 2020


1.Valg af dirigent

    Ole Pedersen vælges til dirigent

 

2. Godkendelse af dagsorden

     Dagsorden godkendes og generalforsamlingen erklæres for lovligt                 indvarslet.

 

3. Bestyrelsens beretning

 

 • En beretning for året der gik men også med et kig ind i næste år. Først og fremmest en stor tak for den varme velkomst og store opbakning som bestyrelsen har oplevet i år. De fleste bestyrelsesmedlemmer har været nye og det har været et spændende arbejde, hvor man hele tiden lærer nyt. Vi har i året der er gået forsøgt at holde fast ved gamle traditioner men også fået prøvet nye ting af. Året startede med den traditionelle fastelavnsfest, men vi må desværre konstatere at deltagelsen til arrangementet har været faldet de sidste år. Vi tænker, at det er fordi der er opstået lignende fastelavnsfester rundt om på Samsø.
 • Dernæst var kommunalbestyrelsen på besøg i Onsbjerg, hvor der var mulighed for at stille spørgsmål til politikerne. Det foregik i en rigtig god tone og der blev igen igen spurgt ind til hastighedsmålere og bump. Efterfølgende har Borgerforeningen spurgt Teknisk forvaltning 2 gange om hvornår hastighedsmålerne bliver sat op, og det virker til at det kommer til at ske i januar 2020. 
 • Sankt Hans blev en hyggelig aften hvor bålet blev tændt tidligt, så børnefamilier også kan være med. Der var dog visse udfordringer. Bålet var blevet brændt ned natten inden, og der blev travlt med trailere for at finde haveaffald i byen som kunne bruges. Teltet nåede også at flyve væk men ved naboers hjælp kom det på plads igen.
 • I år blev der holdt petanque turnering med salg af pølser og hoppeborg for børnene. Det var en god dag og det blev Onsbjergs egne borgere der gik afsted med den flotte vandrepokal. Det var især børnefamilierne der støttede op om dette arrangement, hvor fællesspisning på Nordgården i januar mere blev besøgt at byens ældre borgere. Bestyrelsen kunne godt tænke sig af lave flere arrangementer, som tiltrækker alle aldre. Oktoberfesten blev holdt som vanligt på Dokken med øl og mad.
 • Som et nyt tiltag har borgerforeningen arrangeret Allerhelgenes aften. Det var et skatteløb hvor børn og voksne skulle hjælpe de underjordiske tilbage i Dyret. Arrangementet var godt besøgt med omkring 60 børn. Der var også mange voksne der gik med på løbet eller fik en kop kakao.
 • Det årlige bankospil havde fulde huse. Der var god stemning og en masse ænder blev vundet.
 • Næste år vil bestyrelsen deltage i Landsby i bevægelse og forsat følge udviklingen med hastighedsdæmpere samt starte ansøgning til en ny legeplads. Derudover vil vi bestyrelsen forsøge at lave arrangementer der samler hele byen. 
 •  

Bemærkninger:

 • Trods legepladsens nedlæggelse generes naboer til den frie skole fortsat af børn der ikke hører efter og borde/bænkesæt der står i vejen.
 • Bankospil var en succes og der ønskes mere af det.

 

4.Revideret regnskab

    se bilag for revideret regnskab udleveret til alle deltagere i                                  generalforsamlingen.


Bemærkninger:

 • Græsslåning opsiges da legepladsen ikke benyttes og da arealet tilhører beboerforeningen.
 • Adressen skal ændres på ansvarsforsikring.
 • Nogle borgerne ønsker bestyrelsen banker på dørene med kontingenterne.
 • Nogle borgere har ikke fået kontingentopkrævningen i postkassen.

 

 

5.indkomne forslag

 • Ingen ønsker om ændring til kontingent.
 • Forslag til mere fællesskab (banko, sammenskudsgilde/fællesspisning, cafe- møder med emner som f.eks fortællinger om byen)
 • Affaldsindsamling 26 April
 • Landsbyer i bevægelse (møde d. 5/2 deltagelse fra bestyrelsen)
 • Julebelysning (bestyrelsen undersøger muligheder for donation af juletræer og tilladelse til at trække strøm fra gadelamper)
 • Manglende gadeskilt Onsbjerg Hovedgade –teknisk forvaltning kontaktes.
 • Kan arealet i trekanten bag Rene Thorngaards virksomhed tages ud af lokalplanen?
 • Hastighedsregulering (teknisk forvaltning fortæller at de har bestilt elektriker til installering af
 • Hjertestarter i byen? Der reklameres i materiale fra samsø posten med at der forefindes hjertestarter på kirkevej, Samsø posten kontaktes mhp. dementi.

 

6.Valg

 • Formandsvalg:
 • Christina Madsen
 •  
 • Bestyrelse valg:
 • Anja Guldborg
 • Ole Pedersen
 • Knud M. Jensen
 •  
 • Suppleant
 • Kirsten Jensen
 •  
 • Revisor:
 • H.C. Sørensen
 •  
 • Revisorsuppleant:
 • Niels H. Nielsen


7. Evt

 •  

     Hjemmeside skal Onsbjerg borgerforenings hjemmeside genoplives? –         Knud M. Jensen vedligeholder fremadrettet.

   

   

  BESTYRELSESMØDE 7.2.2018

  Konstituering: Formand - Ketty G Jensen, næstformand - Britta Knudsen, Kasserer - Anne Mattsson, Sekretær - Gytha Strandby, Medlem - Frank Eusterholz, Suppleanter - Magdalene Lange / Dorthe Henriksen / Majken Geiger.

  Årsplan aftalt - se "Det sker"


  -


  GENERALFORSAMLING den. 31. januar 2018

  Valg af dirigent: Ole  Pedersen

  Godkendelse af forretningsorden: Godkendt

  Godkendelse af dagsorden: Godkendt

  Bestyrelsens beretning: 2017 genfortalt, 187 medlemmer, kontingent 50 kr.

  Revideret regnskab: Godkendt

  Indkomne forslag: Ingen

  Valg til bestyrelsen: Frank Eusterholz, Anne Mattsson. Suppleanter: Magdalene Lange, Majken Geiger, Dorthe Henriksen

  Revisorer: Ole Truelsen, Einer Madsen

  Revisorsuppleant: H.C. Sørensen  BESTYRELSESMØDE 7-2-2017

  1. Konstituering:

  Formand: Ketty Gerstrøm

  Næstformand: Britta Knudsen

  Kasserer: Kirsten Brunn

  Sekretær: Gytha Strandby

  Menigt medlem: Frank Eusterholz

  Suppl: Dorthe, Niels Jørgen og H.C


  2.Søndag d. 26. februar 2017 fastelavnsfest på Lilleskolen.

  3.Der er fællesspisning på Nordgården d. 28 februar 2017.

  Menu: Gule ærter + ?  Carsten Schnoor vil fortælle om Grønland.

  4.Der bliver lavet en folder, som vil blive omdelt til samtlige

  husstande (incl. Nye tilflyttere i Onsbjerg)

  5.Der udlejes ikke telte mere.

  6.Affaldsindsamling d. 2. april 2017 fra 10 – 13 mødested gadekæret i Onsbjerg.

  7.Sankt Hans d. 23. juni 2017 på grunden i Sælvig.

  8.Fællesspisning kl. 18 Vi vil spørge Ejner Madsen om han vil                 stå for båltalen.

  9. Sommerfest d. 2. juli 2017

  10. Oktoberfest d. 21 oktober

  11.  Familiebanko på hjemmeværnsgården d. 1.november.2017

         Kl.19                                                   

      12. Juletræet bliver tændt d. 3. december 2017 kl.16

   

  -


  Beretning 2016


  Første arrangement blev fastelavnsfesten på

  Lilleskolen, det var først i februar i år.

  Der var ikke lige så mange som sidste år, men tror dem der var, havde en hyggelig dag.

     Der blev forsøgt med fællesspisning, og det blev godt modtaget. Den første var med gule ærter, og bøf stroganoff  (til dem der ikke spiste ærter ) det var på Nordgården. Næste spisning var nye kartofler og stegt flæsk, der havde vi fået Morten Øster til at fortælle om hospitalet Heri i Afrika, hvor han sammen med sin kone er 3mdr. om året. Det var rigtig hyggeligt at høre om.

     Der blev afholdt kommunalbestyrelsesmøde, på hjemmeværnsgården i april, der var nu ikke mange tilhører ud over os i bestyrelsen, der skulle lave kaffen, men vi fik en god snak til kaffen.

     Naturfredningens affaldsindsamling trak nu ikke så mange til gadekæret, hvor der blev startet fra og kaffen blev drukket efter indsamlingen. Heldigvis var der ikke meget at gå efter, kunne mærkes at Lilleskolens elever havde været flittige til at samle.

     Til Sankt Hans skulle der være båltale i år, Ejnar Madsen  ( som har været revisor for foreningen i mange år ) havde lovet at sige et par ord. Det blev inde i teltet, da der kom nogle store regnbyger, som drillede. Bålet blev dog brændt af i tørvejr, og sangen sunget som vanligt.

     Sommerfesten d. 2 juli var ikke lige så godt besøgt som sidste år, men der var lige så mange boder og mange fik også solgt det de regnede med. Der var helstegt pattegris til aften og det var rigtigt lækkert, så det var en god ide. Senere blev det rigtig koldt så det var ikke sjovt i teltet. Der var så også fodboldt, ikke nogen god ide sammen med sommerfest, så mange gik tidligt hjem.

     Der var oktoberfest både fredag og lørdag i år, det var for meget, de kunne have været der med en aften, men folk var glade og tilfredse, så det er jo godt. Det giver jo så bare røde tal på bundlinjen, så i bestyrelsen er vi enige om kun en aften i 2017 og det bliver lørdag 21 Oktober.

     Der var andespil på Hj.Gården i november kun for foreningens medlemmer, med indlagt kaffepause, der var pænt fremmøde og godt humør.

     Juletræet på legepladsen blev tændt 1ste. søndag i advent. Der blev serveret æbleskiver og gløgg til at varme sig på.


  Til sidst vil jeg gerne takke alle, både bestyrelsen og alle i andre der har givet en hjælpende hånd med det hele.


  Referat fra Onsbjerg Borgerforenings

  generalforsamling 24-01-17


  Der var 20 tilstede.

     Valg af dirigent blev Knud Møller Jensen.

     Forretningsorden og dagsorden blev godkendt.

     Bestyrelsens beretning blev godkendt.

     Det reviderede regnskab blev godkendt, der var spørgsmål ang. oktoberfesten der var blevet dyr, da den var over 2 dage i 16. Alle er enige om det kun skal være 1 dag i -17. der skal være vagter på og det er dyrt når det er 2 dage.

     Kontingentet bliver stadig 50,00 kr. pr. medlem.

     Der skulle være valg til bestyrelsen, da Tina ikke ville genopstille. Med lidt overtalelse blev det Gytha Strandby kom ind igen. Hun har jo været med før, i mange år.

  Dorthe og Niels Jørn blev genvalgt til suppleanter, og H.C. blev efter lidt overtalelse valgt igen.

     Som revisor blev Ejnar Madsen valgt, og som suppleanter blev Ole Truelsen og H.C valgt.

     Under eventuelt var der spørgsmål ang. fællesspisning, om det blev igen i år, og gerne med foredrag el. lignende. Det er nu besluttet at det gør der.

     Ole Petersen talte om sprøjtehuset, der trænger til lidt vedligeholdelse, der mangler hænder til hjælp. Der skal også penge til, småbeløb betaler borgerforeningen gerne, store snakker vi om. Vi fandt også ud af det er vejmændene der vælter bord/bænk sættet der står der, så det bliver flyttet.

     Ole P. er ved at samle oplysninger om husene på hovedgaden, og efterlyser nogle billeder, samt oplysninger om hvem og hvad der har været i husene. Der skulle gerne blive en bog/ hæfte ud af det.

     Hjemmesiden har 2155 besøg i 2016, og fra mange forskellige lande,det var en positiv melding.

     Der var spørgsmål ang. de penge vi i mange år har givet til jul til sygehus/plejehjem, men vi fravalgte det i år, der var ikke noget overskud at give ud af, og det er blevet besværligt at komme af med pengene, nu Samsø Posten ikke indsamler mere.

     Der blev talt om en gammel brønd på Østervangen, om den kunne blive synlig. Det er ikke noget vi har planer om at gøre noget ved lige p.t.


  Referat af Onsbjerg Borgerforenings Generalforsamling 28. januar 2015  Der blev afholdt generalforsamling(gf) i Onsbjerg Borgerforening på Hjemmeværnsgården i Onsbjerg. Om det var vinterens regn/slud eller Danmarks ¼ finale i Herre Håndbold, der gjorde gf en smule tyndt besat, vides ikke. Men der deltog kun 19 medlemmer i denne årsbegivenhed. Det var lidt trist, specielt set i lyset af det fine indlæg fra Energiakademiets Søren Hermansen og Onsbjerg Varmeværks Arne Kremmer. Indlægget var både spændende og oplysende. Til Jer, der gik glip af begivenheden, er der et lille resumé nederst på siden.


  1.Valg af dirigent

  Valgt blev Knud Jensen. Knud startede med at undersøge lovligheden af gf, samt at gf var lovligt varslet. Konstaterede at alt var, som det skulle være.

  2.Godkendelse af forretningsorden

  Forretningsorden blev godkendt.

  3.Godkendelse af dagsorden

  Dagsorden blev godkendt.

  4.Bestyrelsen Beretning

  Bestyrelsens beretning var lille og diskret. Bestyrelsen har kun siddet siden den ekstra ordinære gf.. Der blev dog nævnt at Sommerfesten var en stor succes. Og som altid var banko spillet i Hjemmeværnsgården vel besøgt. I år blev der krydret med julemusik til Juletræs tænding, det var rigtig hyggeligt. Der var da også mødt en del børn og voksne op til æbleskiver m.m til trods for den bidende kulde. Bestyrelsen arbejder videre med div. Aktiviteter. Både kendte og nye. Hvis nogen har gode ideer, så sig frem.

  5.Revideret regnskab

  Foreningens kasserer, Kirsten, fremlagde årets reviderede regnskab. Både for foreningen og Legepladsen. Kirsten forklarede, at den store pengepulje i Legepladsens regnskab, var opsparing til snarlige forbedringer.

  6.Indkomne forslag, herunder budget og kontingent.

  Bestyrelsen foreslår små vedtægtsændringer.

  Vedtægterne er godkendt. Og kan læses på hjemmesiden 

  Der blev foreslået, at bestyrelsen arbejder med at definere medlemskab/ stemmeret og rettigheder. Medlemskab er baseret på husstand. Men hvor mange stemmer har hver husstand?

  7.Valg

  Bestyrelsesmedlemmer på valg

  Suppleanter, 3 iflg. De ny vedtægter

  1 revisor

  På valg var Kari og Britta. Begge modtog genvalg, heldigvis da der ikke var andre kandidater.

  Connie og Steffen var på valg til suppleanter posterne. Begge modtag genvalg. Med lidt hiv og sving, lykkedes det også at finde den ny 3. suppleant. Hans Christian.

  Ole blev igen valgt som revisor

  Den ny bestyrelse og opgave fordeling kan ses på hjemmesiden.

  8.Evt.

  Under evt. tog Mona ordet. Der er rigtig mange problemer med trafikken i Onsbjerg. Der er lavet flere undersøgelser, der viser, at der køres stærkt gennem byen. Teknisk forvaltning har ikke fået set yderligere på sagen, til trods for opfordringer hertil. Det foreslås, at bestyrelsen går ind i arbejdet med at få teknisk forvaltning til at trafiksikre i Onsbjerg.

  Ole tog også ordet under evt. Ole har lovet at holde hjemmesiden opdateret og opfordrer til positiv indsat ved tilflytning, noget Onsbjerg Borgerforening har været gode til, men skal huske at fortsætte med.  Indlæg fra Energi Akademiet og Onsbjerg Varmeværk


  Søren Hermansen fortalte om et ”system”, hvor man kan tjene energibesparelses point op. I korte træk, er det en forpligtigelse alle energileverandører skal opfylde. Hvis man ikke selv er i stand til at levere energibesparelse, f. eks. I form af flere hustande, der kobles på co2 besparende alternativer som f. eks. Onsbjerg Varmeværk leverer, kan man blive nødt til at købe energibesparelse fra andre. Dette kan i fremtiden blive dyrt og betyde pris stigninger i fjernvarmen. Man har dog lov til at hente sine point fra privat personer. Det betyder, at hvis en husstand gør noget energi/co2 besparende, som f. eks. Udskift af vinduer, isolering, nye hvidevarer eller varmepumpe, kan de give deres point til Onsbjerg Varmeværk. Mange mennesker ved end ikke, at deres forbedringer indgår i regnskabet. Man kan derfor hjælpe til ved at være opmærksom på disse point. Ved forbedringer kan Inge Echwald kontaktes på 86591761 for information.

  Energiakademiet vil også gerne hjælpe. De tilbyder derfor GRATIS energibesparelses rapport (Rapport der beskriver og beregner evt. energiforbedringer). Dette tilbydes frem til maj.